دکتر محمدعلی کوچک‌زاده
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 
دکتر مرتضی امینی
مدیر کل آموزش
دکتر محمد ایزدی
مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر مجید رفیعی
مدیر آموزش‌های تخصصی و الکترونیکی

دکتر محمدفخار زاده
مدیر جذب و هدایت استعدادهای درخشان
دکتر محمدصالح تواضعی
رئیس گروه سنجش و برنامه‌ریزی