ارتباط با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تماس با ما

تهران، خیابان آزادی
دانشگاه صنعتی شریف
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تلفن: 661650۵۰–021
نمابر: ۶۶۰۲۳۲۶۱–۰۲۱
vpaa@sharif.edu

مدیریت‌ها و ادارات


مدیریت امور آموزشی: ۶۶۱۶۵۰۶۰
مدیریت تحصیلات تکمیلی: ۶۶۱۶۵۰۶۲
مدیریت ارزیابی و نظارت: ۶۶۱۶4652
مدیریت آموزش‌های تخصصی و الکترونیکی: ۶۶۱۶5065
  • پشتیبانی آموزش‌های الکترونیکی : 66165280
  • استودیو تولید محتوا : 66165897
مدیریت جذب و هدایت استعدادهای درخشان: ۴-۶۶۱۶۵۰۴۳ 
مدیریت سنجش و برنامه‌ریزی: 66165092

اداره خدمات آموزشی: ۶۶۱۶۵۰۷۴
اداره دانش‌آموختگان: ۶-۶۶۱۶۵۰۵۵
اداره پذیرش و نظام وظیفه: ۶۶۱۶۵۰۸۷


دانشکده‌ها و مراکز


دانشکده مدیریت و اقتصاد: ۶۶۱۶۵۸۵۰
دانشکده مهندسی برق: ۶۶۱۶۵۹۰۱
دانشکده مهندسی انرژی: ۶۶۱۶۶۱۰۱ 
دانشکده علوم ریاضی: ۶۶۱۶۵۶۰۱
دانشکده شیمی: ۶۶۱۶۵۳۰۱
دانشکده مهندسی شیمی و نفت: ۶۶۱۶۵۴۰۱
دانشکده مهندسی صنایع: ۶۶۱۶۵۷۰۱
دانشکده مهندسی عمران: ۶۶۱۶۴۲۰۱
دانشکده فیزیک: ۶۶۱۶۴۵۰۱
دانشکده مهندسی کامپیوتر: ۶۶۱۶۶۶۰۰
دانشکده مهندسی مکانیک: ۶۶۱۶۵۵۰۱
دانشکده مهندسی علم و مواد: ۶۶۱۶۵۲۰۱
دانشکده مهندسی هوافضا: ۶۶۱۶۴۶۰۱
مرکز معارف  اسلامی و علوم انسانی  : ۶۶۱۶۴7۰۱
مرکز آموزش‌ مهارت‌های مهندسی : ۶۶۱۶25۱
مرکز زبان‌ها وزبان‌شناسی : ۶۶۱۶۴81۱
گروه فلسف علم : ۶۶۱۶۴177
تربیت بدنی: ۶۶۱۶6152